ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

interneten történő megjelenésre, hirdetésre illetve weboldal készítésre/üzemeltetésre

mely létrejött egyrészről a Dimo.hu kiadója, a DigitálMagyarország Kft. (4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 97., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.15.09.071500)– továbbiakban: szolgáltató), másrészről a szolgáltató által nyújtott, jelen szerződés tartalma szerinti szolgáltatásokat igénybe vevő (– továbbiakban: megrendelő) között, az alábbi feltételekkel:

A szolgáltató a megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételek keretében (továbbiakban ÁSZF) meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. Jelen általános szerződési feltételek a honlapon elérhető valamennyi szolgáltatásra irányadóak, a felek azonban eltérően megállapodhatnak. Jelen szerződés szempontjából írásos formának minősül az e-mailben történő megállapodás is. Vita esetén a felek az általuk egymásnak elküldött e-mail üzeneteket e-mail címeikre történő elküldéstől számított 36 órán belül tekintik kézbesítettnek, amennyiben hibaüzenet nem érkezik.

Az általános szerződési feltételek hatálya:

A jelen ÁSZF a www.dimo.hu weboldalon elérhető cégadatbázisban történő szereplésre, honlap készítésre, fenntartásra, üzemeltetésre, domain regisztrációra továbbá internetes hirdetések megjelentetésére vonatkozik.
Jelen ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.

A szerződés létrejötte:

A szerződéses jogviszony szolgáltató és megrendelő között a megrendelő által a honlapon történő regisztráció időpontjában jön létre, mely regisztráció jelen ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan és feltétel nélküli elfogadását jelenti a megrendelő részéről.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása:

A szolgáltató a megrendelő számára – az alapdíj megfizetése ellenében és a díjfizetéssel fedezett időszakra – biztosítja adatainak folyamatos megjelenítését, a www.dimo.hu internet címen elérhető adatbázisában. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat csakis az általa üzemeltetett szerveren biztosított tárhely igénybevételével biztosítja. A szolgáltató a szerződés futamideje alatt szavatolja az adatbázisban történő megjelenés, a hirdetés és a weboldal folyamatos internetes elérhetőségét. Kivételt képez ez alól az évközi karbantartások és a saját rendszerfejlesztések időtartama, valamint a szolgáltató hibáján kívül eső műszaki akadályok, melyek időtartama egy naptári éven belül nem haladja meg az 1% rendelkezésre állási időt. A szolgáltató azonban nem felel az egyéb internetes szolgáltatók, valamint az internetes hálózat esetleges problémáiért, amennyiben az elérhetőség megszűnése a szolgáltatón kívülálló okból következett be.

A cégadatbázisban történő megjelenésre szolgáltató a megrendelő részére adminisztrációs felületet biztosít, melyre a megrendelő a díjfizetéssel fedezett időszakban, korlátlan alkalommal maga módosíthatja az esetlegesen adataiban bekövetkezett változásokat vagy plusz adattartalmat helyezhet el maximum 3 MByte nagyságban. Képek csak jpg és gif formátumban és maximum 1.5 Mbyte nagyságig tölthetőek fel, a szolgáltató fenntartja a jogot az ezt meghaladó méretű képek jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő méretűre történő kicsinyítésére, megrendelő a képeknek az ebből eredő minőségromlásáért igényérvényesítésre a szolgáltatóval szemben nem jogosult. Amennyiben a megrendelő saját honlappal rendelkezik, és a szolgáltató felé jelzi ez irányú igényét, úgy a szolgáltató linket biztosít a megrendelő részére, mely a megrendelő saját honlapjára történő eljutást biztosítja. A szolgáltató ezen honlapok tartalmáért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltató biztosítja a megrendelő részére honlap-készítés lehetőségét, weboldal sablonok igénybevétele útján.

Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és a megrendelő közötti kapcsolattartás elsődleges módja írásban e-mail, szóban telefonos elérhetőség. Amennyiben a megrendelő kimondottan igényli, a szolgáltató postai küldeményben történő kapcsolattartást is vállalja, melynek költségeit a megrendelőre hárítja át. A megrendelő által hibásan megadott vagy nem létező e-mail cím, vagy telefonos elérhetőség, postai cím esetében a szolgáltató az ebből eredő károkért történő felelősségét kizárja.

A mindenkor aktuális alapdíj mértékét a www.dimo.hu/mediaajanlat link alatt található táblázat tartalmazza, mely díjak az ott közölt naptól hatályosak, és mely díjakkal kapcsolatban a szolgáltató a módosítás jogát fenntartja. Az alapdíj fizetés ellenében a megrendelő a cégadatbázisba történő bekerülése (cégkereső szolgáltatás általi elérhetőség), a rendezvénynaptár link, továbbá – a jelen ÁSZF vonatkozó pontjaiban foglalt feltételekkel - a legújabb partnereink rovatban történő feltüntetésre, térképes megjelenítésre illetve idegen nyelvű megjelenítésre is jogosult a szolgáltató által választhatóként megjelölt nyelvek keretén belül. A további szolgáltatások – melyeket jelen ÁSZF tételesen tartalmaz – külön díjfizetés ellenében vehetőek igénybe (hirdetések, kiemelések, többnyelvű megjelenítés – amennyiben a megrendelő fordítást is igényel, honlap készítés, beüzemelés, fenntartás, üzemeltetés, domain regisztráció, több telephelyes térképes megjelenítés).

I. Az alapdíj fizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. Cégkereső szolgáltatás:

A cégkereső szolgáltatás célja a szolgáltató adatbázisába regisztrált megrendelők elérhetőségének, rövid ismertetésének biztosítása, megjelenítése az interneten. A megrendelő a www.dimo.hu weboldalra a megrendelő által szolgáltatott adattartalommal kerül fel az adatbázisba az általa díjfizetéssel fedezett időszakra, melynek legrövidebb tartama 1 év. A regisztráció a megrendelő elérhetőségének a szolgáltató weboldalán található térképen történő megjelenítésére is jogosít. A térképre – alapdíj fizetés keretén belül – egy székhely vagy telephely kerül fel.
A cégkereső szolgáltatáson belül a magyar és idegen nyelvű megjelenítés szöveg nagysága maximum 2000 karakter lehet nyelvenként.

2. A „legújabb partnereink” rovat:

E rovatban az adatbázisba mindig az utolsóként regisztrált öt cég bemutatása kerül. Az e rovatban történő megjelenés automatikusan történik.

3. A „rendezvénynaptár” rovat:

A hivatalosan regisztrált megrendelők részére fenntartott hely, ahol a megrendelők az általuk szervezett rendezvényeket tehetik közzé. E szempontból nem minősül rendezvénynek az akciós hirdetések megjelentetése, melyek közzétételére e rovatban nincsen lehetőség. Amennyiben a megrendelő akciós hirdetést helyez el ezen felületen, úgy azt a szolgáltató azonnal eltávolítani jogosult. A jelen pont rendelkezései ellenére felhelyezett akciós hirdetéseket a szolgáltató azonnal eltávolítja, egyidejűleg írásban – e-mail formájában – felszólítja a hirdetést elhelyező megrendelőt a további szerződésszegő magatartástól való tartózkodásra. A felek kinyilatkozzák, hogy a felszólítást a megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldésétől számított 36 órán belül tekintik a felek kézbesítettnek. Ismételt jogsértés esetében a szolgáltató jogosult minden további előzetes felszólítás nélkül törölni a feltöltött tartalmat, és a megrendelő regisztrációját. A megrendelő által hibásan megadott vagy valótlan e-mail cím esetén a szolgáltató az e-mail tudomásra jutásáért vagy annak elmaradásáért felelősséget nem vállal.

4. Idegen nyelvű megjelenítés:

Az idegen nyelvű megjelenítés csak abban az esetben vehető igénybe az alapdíj fizetés keretén belül, amennyiben a megrendelő a fordítást maga készíti vagy készítteti el a szolgáltatón kívül eső más személlyel vagy szervezettel. A szöveg nagysága maximum 2000 karakter lehet. Ebben az esetben a fordítás hibáiból, hiányosságaiból eredő, a megrendelőt érő anyagi vagy egyéb károkért a szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik.

II. Külön díj fizetés esetén igénybe vehető szolgáltatások:

5. A médiaajánlat rovat:

Az e rovatban a szolgáltató különféle internetes hirdetések felhelyezésére és fenntartására vállal kötelezettséget külön díjfizetés ellenében – az alábbiak szerint:

  • bannerek: 468*60 pixel méretű, fekvő téglalap alakú képhirdetések.
  • álló formájú hirdetés, mely a weboldal jobb/bal oldalán helyezkedik el, mérete 120*240 pixel.
  • szöveges hirdetés
  • átúszó hirdetés: az oldal letöltésekor a képernyőn átúszó hirdetés,500*375 pixel mértben.
  • pop-under és pop-up hirdetés: A pop under hirdetés a weboldal bezárása után, míg a pop-up hirdetés a weboldal megnyitásakor válik láthatóvá

6. Találati lista első helye:

Külön díjfizetés ellenében a szolgáltató vállalja, hogy tevékenységi körnek megfelelő találat esetében a megrendelő a találati lista első helyén jelenjen meg. Az első hely minden esetben kiemelve jelenik meg a többi találathoz képest. A találati lista első helye előtt elsőbbséget csak a kiemelt boxban szereplő partnerek élveznek.

7. Találati lista 2-10. helye:

Külön díjfizetés ellenében a szolgáltató vállalja, hogy tevékenységi körnek megfelelő találat esetén a megrendelőt a találati lista 2-10. helyén jeleníti meg, a megrendelő által meghatározott időtartam alatt.

8. Kiemelt boksz-szolgáltatás rovat:

A kiemelt boxban szereplő cégek – ha a tevékenységi körüknek megfelelő találat történik – a találati lista első helyén jelennek meg, attól függetlenül, hogy esetlegesen egy másik cégnek van a találati lista első helyére regisztrációja. A kiemelt boxban történő részvétel – azonos keresési találat esetén – mindig előnyt élvez a találati lista első helyezettjével szemben.

A fenti egyes hirdetési, kiemelési formátumok aktuális díjait a www.dimo.hu weboldal mediaajanlat link alatt található táblázat tartalmazza.

9. Idegen nyelvű megjelenítés:

A szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által a szolgáltató felé külön jelzett igény esetében a megrendelőnek a megrendelő által megjelölt, jelen pontban felsorolt idegen nyelven (nyelveken) történő megjelenítését is biztosítja, oly módon, hogy a megrendelő által a szolgáltató rendelkezésére bocsátott szöveg más nyelvre történő fordításáról a szolgáltató gondoskodik – maximum 2000 karakter/nyelv mértékben. A szolgáltató angol, német, orosz, olasz, szlovák és román nyelven biztosítja ezt a szolgáltatást.

10. Weboldal készítés, beüzemelés, fenntartás és üzemeltetés, domain kezelés és regisztráció:

A megrendelő külön kérése esetében a szolgáltató – weboldal sablonok segítségével – biztosítja a megrendelő részére a saját honlap lehetőségét. A weboldal megjelenés a megrendelő által szabadon megszerkeszthető a szolgáltató által biztosított adminisztrációs felületen keresztül. A weboldalhoz a szolgáltató e-mail címet biztosít, 100 Mbyte postafiókkal, a webtárhely korlátlan. Amennyiben a megrendelő a szolgáltató felé külön jelzi, a weboldalak egyedi domain névről is üzemeltethetők. A weboldal készítés – szolgáltatás oly módon is igénybe vehető, hogy a megrendelő külön egyedi kérése alapján a szolgáltató egyedi honlap készítését vállalja. Ebben az esetben a díj külön eseti megállapodás körébe tartozik a szolgáltató és a megrendelő között.


A megrendelő külön kérése esetében a szolgáltató a szolgáltató saját nevére regisztrál a megrendelő számára egy .hu domain nevet.

Az 5-10. pontban található szolgáltatások nyújtása külön díjfizetési kötelezettséggel jár, az igénybe vehető legrövidebb időtartam 1 hónap, a weboldal készítés és domain regisztráció kivételével, melyeknek egyszeri díja van, a weboldal fenntartás és üzemeltetés éves díj fizetés köteles. A 6. és 7. pontbeli szolgáltatás korlátolt tartalmi lehetőségei miatt az egyes tevékenységi kör-csoportokban csak korlátozott számban vehetőek igénybe.

A külön díj fizetéssel igénybe vehető szolgáltatások mindegyike vonatkozásában a díjfizetés elmaradása a külön szolgáltatás teljesítése alól mentesíti a szolgáltatót, illetve amennyiben a szolgáltató már teljesített, úgy a különdíj-köteles szolgáltatás eltávolítására jogosult. A szolgáltató belátás szerint jogosult e-mailben fizetési felszólítás küldésére a megrendelő részére, amennyiben a felszólítás ilyen módon történő elküldésétől számított 36 órán belül a megrendelő részéről teljesítés nem történt (a pénzösszeg nem érkezett be, illetve a megfizetés tényét a megrendelő nem igazolta) a szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül jogosult az adattartalom eltávolítására vagy a felhelyezés megtagadására.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és általa nyújtott szolgáltatásokat a megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt. A szolgáltató köteles a szolgáltatásaiban esetlegesen felmerült hibáit lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani. A szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától felel a szolgáltatás működőképességéért. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkezett váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja, esetlegesen a megrendelő tájékoztatása nélkül is. A szolgáltató jogosult törölni azt a hirdetést vagy adatot, mely a Polgári Törvénykönyv és hatályos jog által védett személyiségi vagy egyéb jogot sért, a jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütközik, illetve diszkriminatív tartalmú, vagy idegen a honlap tartalmától és céljától. A szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

A megrendelő jogai és kötelezettségei:

A megrendelő kötelezettséget vállal az általa igényelt szolgáltatások díjának megfizetésére. A díj megfizetése a regisztrációtól számított 8 naptári napon belül esedékes. A fizetés módja átutalás, a fizetést a szolgáltató OTP Banknál vezetett 11744003-20949110-00000000 számú bankszámlaszámára kell teljesíteni. Kizárólag a megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, akkor felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a megrendelő köteles az általa okozott kár megtérítésére. A megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A megrendelő önálló felelősséggel tartozik azért, hogy az általa feltöltött képi- és hanganyagok után járó szerzői jogdíjakat megfizesse, illetve a szerzők írásbeli hozzájárulását a felhasználást megelőzően megszerezze. Amennyiben a megrendelő által feltöltött anyagok után a szolgáltatónak szerzői jogdíj fizetési kötelezettsége keletkezne, a megrendelő köteles ennek összegét a szolgáltató felé megtéríteni. A megrendelő felelős a jelen bekezdésben foglaltak általa történő megszegéséből eredő, a szolgáltatót ért teljes kár megtérítéséért.

A szerződés megszűnése:

A jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

  • a) a kifizetett hirdetési/megjelenési időtartam lejártával,
  • b) azonnali hatályú felmondásával,
  • c) közös megegyezéssel.

A kifizetett hirdetési/megjelenési időtartam lejártával a szolgáltató a megjelenést minden további értesítés nélkül eltávolítja. Ha a kifizetett hirdetési időtartam utolsó napját követően a megjelenés/hirdetés változatlanul megjelenik a honlapon, ez nem minősül a szerződés meghosszabbodásának.

Azonnali hatályú felmondásra bármelyik fél akkor jogosult, ha a másik fél a jelen szerződés rendelkezéseit megszegi és azt írásbeli felhívás ellenére sem orvosolja 8 napon belül. A szolgáltató felmondása esetén a szolgáltató a már kifizetett díjak visszatérítésére nem köteles, azt elmaradt haszna és felmerült költségei fedezetére megtarthatja.

A szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezést írásba kell foglalni.

Záró rendelkezések:

A feleket a jelen szerződésből fakadóan kölcsönösen együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, egymással szemben mindenkor a jóhiszeműség és tisztesség polgári jogi alapelvei szerint kötelesek eljárni üzleti kapcsolatuk során.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy az ennek alapján létrejövő jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés, peren kívüli úton kísérelik meg rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetében fordulnak bírósághoz. A bírósághoz történő fordulás esetére felek – hatáskörtől függően – a Nyíregyházi Városi Bíróság illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF-re és a felek ebből fakadó jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


Jogi Nyilatkozat


A www.dimo.hu internet címen elérhető szakmai adatbázisban és a honlapon az adatszolgáltatás önkéntes. A weblapon kért adatok és információk tekintetében az adatkezelő a szolgáltató, aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. A szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a megrendelő kérelmére a szolgáltató megsemmisíti.

A www.dimo.hu internetes oldalon található szöveges és képi anyagok a DigitálMagyarország Kft. vagy harmadik személyek szellemi alkotása így csak jogszabályi korlátok között használható fel. A DigitálMagyarország Kft. tulajdonát képező anyagok a DigitálMagyarország Kft. írásos engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.
Egyebekben a honlapot látogató személyeknek – amennyiben csak felhasználóként látogatja a weboldalt, és regisztrálni nem kíván – semmilyen személyes adatot nem kell megadnia. Ilyeneket a honlap üzemeltetője nem gyűjt.
A DigitálMagyarország Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy az internetes szolgáltatást biztosító szerverek bizonyos információkat gyűjtenek ettől függetlenül, mint például hogy a felhasználó milyen böngészőt használ vagy milyen IP-címről lépett a felhasználó a honlapra. A honlap egyénileg azonosítható információt abban az esetben kér, ha erre szerződés kötéséhez, díjfizetéshez vagy jogszabályi előírások teljesítéséhez szükség van, ezen információkat azonban semmilyen formában nem közli harmadik személyekkel. A személyek adatait a DigitálMagyarország Kft. a weboldalán és adatbázisában megjelenő cégekkel, szervezetekkel és személyekkel kapcsolatban kezeli, kizárólag kapcsolattartási, számlázási célból. A közérdekű információk a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokból származnak.

A honlap regisztrálta partnereinek saját honlapjára történő eljutást biztosító link segítségével megtekinthető honlapok tartalmáért, az azokon szereplő adatok, illetve a www.dimo.hu oldalon szereplő, a DigitálMagyarország Kft. által a regisztrált partnerek részére biztosított adminisztrációs felületeken szereplő, a regisztrált partnerek által szolgáltatott adatok valóságtartalmáért a DigitálMagyarország Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

A biztonságos program használatának felelőssége a weboldalt meglátogatót terheli, így az elektronikus formában küldött üzenetek, adatok egyéb információk megsemmisülése, megváltoztatása, elkésettsége, jogosulatlan hozzáférésből eredő egyéb hibája miatti károkért a DigitálMagyarország Kft. sem kártérítési sem egyéb felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget a www.dimo.hu honlapon található képi és egyéb anyagok letöltéséből eredő, a felhasználót esetlegesen érő károk miatt.

A weboldal a betöltődéskor a böngészőben cookie-kat(sütiket) helyezhet el illetve ún. web beacon-öket használhat fel anonim adatgyűjtés (mint például a böngésző típusa, nyelve, illetve más, a böngésző által szolgáltatott adatok) céljára.

A weblap használatával a felhasználó elfogadja jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket.

A honlapon megjelenő hirdetése tartalmáért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, az a hirdetés közzétevőjét terheli.

A dimo.hu kiadója, a DigitálMagyarország Kft.© Minden jog fenntartva

Keresés
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Rendezvénynaptár
<< | >>
Július, 2019
HKSzCsPSzV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
DiMo - Digitális Magyarország